Regulamin komisu La Fashion:

 1. Przyjęcie towarów w Komis i ich sprzedaż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Komisantem (Sprzedającym), a Komitentem (Deponującym).
 2. Komitent zobowiązany jest do przekazania towarów wolnych od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
 3. Komitent oświadcza, że rzeczy pozostawione w komis są używane i stanowią jego własność/współwłasność* małżeńską i nie są obciążone prawami osób trzecich.
 4. Komisant przyjmuje od Komitenta w komis tylko rzeczy niezniszczone, czyste i w dobrym stanie.
 5. Komisant nie odpowiada za zabrudzenia rzeczy powstałe podczas ekspozycji towaru oraz wady prawne i fizyczne towaru, o ile nie został o nich poinformowany przez Komitenta przed zawarciem niniejszej umowy.
 6. Cena przyjętych rzeczy jest uzgodniona z komitentem, stanowi ona równowartość kwoty, którą otrzymuje po sprzedaży towaru. Wysokość prowizji komisowej wynosi min. 30% doliczona do ceny za jaką daną rzecz przyjęto.
 7. Umowa komisowa podpisywana jest minimum na okres 30 dni i maksymalnie na okres 90 dni (3 miesiące) liczone od daty spisania umowy komisowej-po tym czasie Komitent ma obowiązek odebrać towar w nieprzekraczalnym terminie 10 dni kalendarzowych.
 8. Chęć odebrania przez Komitenta towaru przed upływem okresu minimalnego – tj. 30 dni – będzie skutkować naliczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł bez względu na ilość odbieranych rzeczy.
 9. Jeśli towar wstawiony w komis nie zostanie odebrany w nieprzekraczalnym terminie 10 dni liczonych od daty zakończenia umowy – przechodzi na własność Komisanta (zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego jako towar porzucony). Po zaistnieniu takiej sytuacji Komitent nie ma możliwości odzyskania porzuconego towaru.
 10. Odbiór niesprzedanego towaru przed wygaśnięciem umowy odbywa się po wcześniejszym powiadomieniu osobistym lub telefonicznym – Komisant ma wówczas do 7 dni roboczych na przygotowanie towaru do odbioru.
 11. Dowodem oddania towaru do sprzedaży (tzw. „wstawienie w komis”) jest umowa komisowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 12. Po odbiór towaru jak i pieniędzy za sprzedany towar należy zgłaszać się tylko z oryginałem umowy.
 13. Komisant zastrzega sobie możliwość odmówienia przyjęcia towaru do sprzedaży w każdym przypadku bez konieczności podania przyczyny. Komisant ma również prawo do zakończenia umowy komisowej przed czasem (przed upływem maksymalnego terminu 3 miesięcy) bez konieczności podania przyczyny.
 14. Zakupiony w Komisie towar nie podlega reklamacji ani zwrotowi.
 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16-10-2015r.