ul. Starowiślna 44 Kraków
 
tel. 512 544 988
REGULAMIN KOMISU LA FASHION
 
 

1.Przyjęcie towarów w Komis i ich sprzedaż odbywa się na podstawie umowy

 zawartej pomiędzy Komisantem (Sprzedającym), a Komitentem (Deponującym).


***

2.Komitent  zobowiązany jest do przekazania towarów wolnych od wszelkich wad fizycznych i prawnych.


***

3.Komitent oświadcza, że rzeczy pozostawione w komis są używane i stanowią jego własność/ współwłasność* małżeńską i nie są obciążone prawami osób trzecich.


***

4.Komisant przyjmuje od Komitenta w komis tylko rzeczy niezniszczone, czyste i w dobrym stanie.


                                                                                           ***

5.Komisant nie odpowiada za zabrudzenia rzeczy powstałe podczas ekspozycji towaru oraz wady prawne i fizyczne towaru, o ile nie został o nich poinformowany przez Komitenta przed zawarciem niniejszej umowy


                                                                                           ***

6.Cena przyjętych rzeczy jest uzgodniona z komitentem, stanowi ona równowartość kwoty , którą otrzymuje po sprzedaży towaru.Wysokość prowizji komisowej wynosi min. 30% doliczona do ceny za jaką daną rzecz przyjęto.


                                                                                 ***

7.Umowa komisowa podpisywana jest minimum na okres 30 dni i maksymalnie na okres 90 dni (3 miesiące) liczone od daty spisania umowy komisowej-po tym czasie Komitent ma obowiązek odebrać towar w nieprzekraczalnym terminie 10 dni kalendarzowych.


                                                                                            ***


 8.Chęć odebrania przez Komitenta towaru przed upływem okresu minimalnego – tj. 30 dni – będzie skutkować naliczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł bez względu na ilość odbieranych rzeczy.


                                                                          ***

9.Jeśli towar wstawiony w komis nie zostanie odebrany w nieprzekraczalnym terminie 10 dni liczonych od daty zakończenia umowy – przechodzi na własność Komisanta (zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego jako towar porzucony). Po zaistnieniu takiej sytuacji Komitent nie ma możliwości odzyskania porzuconego towaru.


                                                                                                                   ***

10.Odbiór niesprzedanego towaru przed wygaśnięciem umowy odbywa się po wcześniejszym powiadomieniu osobistym lub telefonicznym – Komisant ma wówczas do 7 dni roboczych na przygotowanie towaru do odbioru.


                                                                                            ***


11.Dowodem oddania towaru do sprzedaży (tzw. „wstawienie w komis”) jest umowa komisowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

                                                                                                                   ***

12.Po odbiór towaru jak i pieniędzy za sprzedany towar należy zgłaszać się tylko z oryginałem umowy.


                                                                                                                  ***

13.Komisant zastrzega sobie możliwość odmówienia przyjęcia towaru do sprzedaży w każdym przypadku bez konieczności podania przyczyny. Komisant ma również prawo do zakończenia umowy komisowej przed czasem (przed upływem maksymalnego terminu 3 miesięcy) bez konieczności podania przyczyny.


***

14.Zakupiony w Komisie towar nie podlega reklamacji ani zwrotowi.


                                                                                          ***

15.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16-10-2015r.

 

 

 
 ZAPRASZAMY !!!
 
LICZNIK WYŚWIETLEŃ